سال 1389

سال و فال و مال حال و اصل و نسل و تخت و بخت

بادت اندر شهریاری برقرار و بردوام

سال خرم مال وافر حال نیکو بخت خوش

نسل ثابت تخت عالی بخت رام

 

سال نو مبارک

/ 0 نظر / 9 بازدید